مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۵۷۳

 

دکتر فهیمه خوشابی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی تغذیه

رتبه علمی: استادیار

 ایمیل :f_khoushabi@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

شرح وظایف مدیر گروه :

تشکیل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجرای آئین نامه داخلی گروه .

ارائه گزارش گروه به شورای آموزشی و انعکاس مصوبات شورا به گروه .

پیگیری و نظارت کارهای محوله به هر یک از اعضاء گروه .

ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با گروههای آموزشی و سایر مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پیشنهاد تشکیل جلسات مشترک گروههای آموزشی از طریق شورای آموزشی و پژوهشی .

تامین نیروی انسانی جهت دروس رشته مربوطه .

ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال بعد .

آگاهی از طرح درس های مدرسین رشته مربوطه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیتهای آموزشی گروه تا در صورت نیاز در جلسات گروه مورد استفاده یا بحث قرار گیرد .

ایجاد هماهنگی لازم با استادان راهنما .

طرح جزوه های تهیه شده توسط مدرسین گروه در گروه آموزشی مربوطه و ارائه آنها به شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه .

ایجاد هماهنگی لازم در گروه برای همکاری در مسابقات علمی فرهنگی هنری .

ایجاد هماهنگی با شورای آموزشی و پژوهشی جهت آگاهی به موقع مدرسین گروه از برگزاری مجامع علمی فرهنگی داخلی و بین المللی .

همکاری باکمیته تخصصی برنامه ریزی رشته مربوطه در دفتر مدارس عالی در صورت نیاز

ایجاد هماهنگی با واحد کتابخانه و تکنولوژی آموزشی جهت استفاده صحیح مدرسین و دانشجویان دروس مربوطه .

شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی مرکز .

آخرین ویرایش۳۰ شهریور ۱۴۰۰