اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۷۶۹۰

مهندس علیرضا خمر

سمت: عضو هیات علمی-مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:alireza.khammar@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

************************************

مهندس مریم قلع جهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: m-ghaljahi@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

*******************************

مهندس سمیه سامانی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:s_samani@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

***************************

مهندس حسین شجاعی فرح آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی:مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:h.shojaee@zbmu.ac.ir 

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰