معرفی واحد پژوهش

تعداد بازدید:۲۵۹۲
کارشناس پژوهش:  خانم مهندس ناهید شفیقی

شرح وظایف کارشناس پژوهش

 

هماهنگی جهت برگزاری جلسات شورای پژوهشی جهت رسیدگی به پروپوزال های فوق)کتبی ارسال ایمیل(

هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای دریافتی جهت انجام داوری و صدور گواهی های مربوطه

هماهنگی جهت ارسال پروپوزالهای مصوب شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

همکاری و هماهنگی جهت برگزاری گارگاه ها جهت اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و صدور گواهی

همکاری و هماهنگی جهت برگزاری جلسات ژورنال کلاب پژوهشی دانشکده و صدور گواهی 

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کنگره ها،سمینار ها، کارگاه ها و ...  از طریق برد ایمیل ارسال نامه ارسال

پیامک  و.. )

ارسال نامه به معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در خصوص دریافت حق الزحمه مربوط به فعالیت های پژوهشی

)تشویقی مقالات ،تشویقی سخنرانی ها ، تشویقی پوسترها ، داوری ها( اعضای هیئت علمی دانشکده

تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده) مقالات چاپ شده در مجلات مقلات ارائه

شده به صورت پوستر یا سخنرانی در همایش ها کتب چاپ شده و ... ( بر حسب نیاز

همکاری و هماهنگی جهت تدوین و بروز رسانی فهرست اولویت های پژوهشی و برنامه عملیاتی دانشکده در

حیطه پژوهش

ارتباط و تعامل نزدیک با سایر همکاران دانشکده و دانشگاه در راستای گردآوری اطلاعات و مدارک مورد نیاز جهت

پیشبرد اهداف پژوهشی دانشکده و دانشگاه

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰