اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۷۸۲

 

اساتید مشاور گروه های آموزشی ورودی 991 طبق جدول ذیل اعلام می گردد. 

نام درس

نام استاد

علوم تغذیه

خانم دکتر خوشابی

بهداشت محیط

خانم دکتر گلشن

بهداشت حرفه ای 

خانم مهندس سامانی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

خانم دکتر محبتی

بهداشت عمومی 

خانم باقری 

 

شایان ذکر است نماینده محترم گروه با اساتید محترم بایستی در تماس باشند.

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۹