معرفی معاون پژوهشی

تعداد بازدید:۲۷۵

مهندس علیرضا خمر

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک : Alireza.khammar@zbmu.ac.ir

 

در راستای اهداف معاونت پژوهشی ، این معاونت در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

 ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها :

دریافت طرحهای تحقیقاتی که می بایستی براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده باشد، تشکیل شورای پژوهشی و آماده سازی طرحها جهت ارائه در شورای مذکور، اعلام نظر شورا به صورت کتبی به مجریان، پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده و آماده سازی طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، ارسال طرحهای مصوب شورای دانشکده به معاونت پژوهشی دانشگاه.

 همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها

  پیگیری و تصویب پایان نامه ها در غالب طرحهای پژوهشی

 تألیف و ترجمه کتب : هماهنگی جهت ایجاد ارتباط مؤلفان و یا مترجمان با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اخذ مجوز برای تألیف و ترجمه کتب.

 فرصتهای مطالعاتی:معرفی اعضای هیئت علمی متقاضی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی و دریافت گزارشهای پیشرفت کار از اعضای هیأت علمی که از فرصتهای مطالعاتی استفاده می نمایند و انعکاس آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

 برگزاری کارگاههای پژوهشی : در معاونت پژوهشی پس از بررسی نیاز سنجی کارگاههای مورد نیاز اعضای هیات علمی نسبت به برگزاری کارگاههابا همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام لازم به عمل می آید .

 طرح های تحقیقاتی : طرح تحقیقاتی پس از بررسی و تصویب در شورای گروه به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال و پس از بررسی اولیه به ترتیب تاریخ تحویل در دستور کارشورای پژوهشی قرار می گیرد. درابتدا طرحها توسط معاون پژوهشی ارائه و سپس در مورد آنها بحث و تبادل نظرصورت می گیرد.در صورت نیاز به اصلاح مواردی مشخص، نتایج مورد توافق شورا طی نامه کتبی به اطلاع مجریان رسانده می شود. طرحها پس ازانجام اصلاحات اولیه جهت داوری ارسال می شوند. پس از داوری و پاسخ به سوالات توسط مجریان در شورا مطرح و در صورت تأیید اعضا مورد تصویب قرار می گیرد . این شورا هر دو هفته یکبار به طورمعمول تشکیل جلسه می دهد. نهایتاً طرحهای مصوب جهت تصویب نهائی در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی ارسال می شود.

در شورای پژوهشی مسائل و اخبار پژوهشی دانشگاه توسط معاون پژوهشی به اطلاع اعضاء رسانده می شود و این مسائل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 شورای پژوهشی دانشکده : شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی اعضای هیات علمی دانشکده و به منظور طرح دیدگاههای متفاوت, بحث و تبادل نظر محققین و صاحبنظران و تصویب طرحها تشکیل می شود. این شورا متشکل از 8  نفراست.

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰