آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

تعداد بازدید:۱۸۰۴

 

کارشناس آزمایشگاه : خانم ندا رنجبر

 

تجهیزات آزمایشگاه:

  • مترTOC
  • UVبا دتکتورHPLC 
  • FID,ECDکروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور
  • اسپکتروفتومتر
  •  جذب اتمی مجهز به هیدرید ژنراتور
  • مواد و استانداردها

 

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷