کارشناسان آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۹۳۵

نام و نام خانوادگی:ندا رنجبر

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

 

 

نام و نام خانوادگی:ناهید شفیقی

مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط

 

نام و نام خانوادگی:سعیده کوثری

مدرک تحصیلی:کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا بزی الری

مدرک تحصیلی:کارشناس تغذیه

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷