شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۶۱۸

محور توسعه آموزشی مرکز آموزش ) Educational Development office دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)EDO   به عنوان محور آموزش هر سیستم آموزشی بوده و ارتقای کیفی آموزش مدیون آن است را بر عهده دارد . شرح وظایف و اختیارات این دفتر بشرح ذیل است :

 نظارت در اجرای فرآیندهای آموزشی گروهها

 ارزیابی فعالیت های آموزشی گروهها اعم از کلاس درس ، آموزش های درون بخشی مانند ژورنال کلوپ ، گزارش مورد و .... ( بر اساس چک لیست هایEDO )

 ارائه فیدیک در موضوع کمیت و کیفیت فرآیندهای آموزشی به گروهها

 نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان ( تناسب متد ارزیابی ، اهداف آموزشی ، روایی , پایایی آزمون ( و ارائه آن به گروه های آموزشی و اساتید)

  هدایت اجرای ارزشیابی درونی درگروههای آموزشی

 همکاری در ارزشیابی اعضای هیات علمی

 ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت آموزشی و ارائه پسخوراند آن به اساتید

 تشویق و ترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید

 اطلاع رسانی به اساتید در مورد مراحل فرآیند ارزشیابی

 تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید و بازبینی آنها بطور کیفی و مصاحبه ای

 ارائه و بازبینی فرمهای ارزشیابی جهت اطلاع اعضای هیات علمی در سایت دانشکده

 شرکت در جلسات گروههای آموزشی و تحلیل نتایج ارزشیابی و راهکارهای بهبود نقاط ضعف

 ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

 راست آزمایی طرحهای دانش پژوهی

  چاپ مقاله در مجالت آموزش پزشکی

 ارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره های آموزشی  شهید مطهری و ...

 شرکت در برنامه ریزی آموزش

 نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم در گروههای آموزشی

 تکمیل طرح درس های تدوین نشده و بارگذاری آنها بر روی سایت دانشکده

  همکاری در ارتقای توانمندیهای اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی

  نیاز سنجی اعضای هیات علمی در زمینه های آموزشی و انعکاس آنها به EDC

 معرفی و پیگیری اعضای هیات علمی جهت شرکت در کارگاههای آموزشی EDC

  تهیه پمفلیت های آموزشی و ارائه آنها به اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰