اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۷۸۰

دکتر پروانه اصفهانی

سمت: مدیر گروه

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک p.esfahani@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

********************************

دکتر سیدپوریا هدایتی

سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:

  رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

****************************************

دکتر فاطمه محبتی

سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*****************************************

خانم مرضیه عارفی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد                                

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکm.arefi@zbmu.ac.ir

  رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

****************************************

آقای مسعود عارف نژاد

سمت : عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دانشجو دکترای اقتصاد بهداشت                  

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnejad@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی         

*********************************************

خانم منیره شمسایی

سمت:عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: دانشجو دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت

رتبه علمی:مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکm.shamsai@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰