مدیرگروه بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۲۵

دکتر محمدرضا رضائی کهخا

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی تجزیه

رتبه علمی: دانشیار

آدرس محل کار:زابل خیابان رجائی،مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی،دانشکده بهداشت

تلفن:32232177

دورنگار:32232177

پست الکترونیک: rezaei@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰