معرفی معاون آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۵۲

مهندس علی میری

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه تغذیه و بهداشت مواد غذایی

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک : Ali.miri@zbmu.ac.ir

 

 در راستای اهداف معاونت آموزشی ، این معاونت در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

 اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده.

 مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه.

 نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده.

 نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته.

 تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده.

 برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.

 نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده.

 نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده.

 نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.

 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط.

 ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده.

 همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده

 نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی.

 برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی.

 تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن .....

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰