معرفی اساتید مشاور

تعداد بازدید:۲۴۱۲

گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی96-95 خانم احمدی 

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم 94-93 مهندس علیرضا خمر 

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم 95-94مهندس سامانی 

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم96-95 مهندس قلع جهی 

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 94-93 خانم فهیمه مقدم 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 94-93 خانم فهیمه مقدم 

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 95-94خانم سمیه رهدار 

کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 95-94 خانم مرضیه آبسواران  

گروه تغذیه 

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال دوم 92-91 خانم دکتر خوشابی 

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال اول93-92 خانم دکتر خوشابی 

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال اول96-95 خانم دکترخوشابی 

کارشناسی پیوسته تغذیه،ورودی نیمسال اول 94-93 آقای مهندس علی میری 

کارشناسی پیوسته تغذیه،ورودی نیمسال اول 95-94 آقای مهندس علی میری  

گروه بهداشت عمومی 

کارشناسی بهداشت عمومی دوره شبانه نیمسال دوم 94-93خانم سمیه باقری 

کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال دوم94-93 آقای سارانی 

دانشجویان جدیدالورود رشته ی بهداشت عمومی(روزانه-شبانه)آقای دکتر عباس زاده  

گروه مدیریت خدمات بهداشتی 

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال اول93-92 خانم شمسایی 

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال اول 94-93 آقای مهدی حقیقی 

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال دوم 95-94 آقای دکتر پیمان راد 

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۴۰۰