اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۴۸۰۷

دکتر محمد عباس زاده

سمت: مدیرگروه بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکabaszadeh@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*******************************************

خانم آزاده حیدری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکheydari@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*****************************************

خانم سمیه باقری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار زیستی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک bagheri@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

***************************************

اقای محمد سارانی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت MPH بهداشت عمومی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکsarani@Zbmu.ac.ir

  رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*********************************************

دکتر سودابه حامدی شهرکی

مدرک تحصیلی:دکتری امار زیستی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکیhamedi.sharki@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰