معرفی ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۴۳۸۱

ریـاست دانشکـده

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا رضایی کهخا

مرتبه علمی: دانشیار ( رزومه )

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی شیمی تجزیه

پست الکترونیک:  rezaei@zbmu.ac.ir  

شماره تماس: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

 اختیارات :

 نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی.

 ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده .

 نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده .

 ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده .

 پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده .

 نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده .

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشگاه.

  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان .

آخرین ویرایش۱۹ آبان ۱۴۰۰