رادیو دانشگاه   

کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۵۷۷

راهنمای پوشش حرفه ای مراکز خدمات اموزشی و درمانی ( دانلود )

 اعضای کمیته  کانون اخلاق حرفه ای دانشکده بهداشت:

 آقای دکتر محمد رضا رضایی کهخا

 آقای مهندس علی میری

 آقای مسعود عارف نژاد

 خانم دکتر فهیمه خوشابی

 خانم آزاده حیدری

 خانم  مریم قلع جهی

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۰