اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۳۷۷۵

دکتر محمد عباس زاده

سمت: مدیرگروه بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:abaszadeh@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی


 

خانم آزاده حیدری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:heydari@zbmu.ac.ir

 

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 


 

خانم سمیه باقری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار زیستی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: bagheri@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی


 

                     
اقای محمد سارانی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت MPH بهداشت عمومی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:sarani@Zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

             

دکتر سودابه حامدی شهرکی

مدرک تحصیلی:دکتری امار زیستی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکی:hamedi.sharki@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸