اعضاء هیئت علمی

دکتر محمد عباس زاده

سمت: مدیرگروه بهداشت عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:dr.mohammadabbaszadeh@gmail.com

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی


 

خانم آزاده حیدری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش بهداشت

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Azadehhedr@yahoo.com

 

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 


 

خانم سمیه باقری

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار زیستی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: bagheri@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی


 

                     
اقای محمد سارانی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش بهداشت MPH بهداشت عمومی

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Sarani883@yahoo.com

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

             

دکتر سودابه حامدی شهرکی

مدرک تحصیلی:دکتری امار زیستی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:hamedi.stat@gmail.com

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 
آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۲۳۸