معاون آموزشی

تعداد بازدید:۲۲۸۱

مهندس علی میری

معاون اموزشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه تغذیه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷