معاون آموزشی

تعداد بازدید:۲۴۲۳

مهندس علی میری

معاون اموزشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه تغذیه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۳۹۷