بسته ی تحول و نوآوری در نظام آموزشی

تعداد بازدید:۱۵۲۰

با توجه به تصمیمات متخذه مقرر شد دانشکده بهداشت مسئولیت دو بسته ی 1- آینده نگری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی 2- توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم را برعهده داشته باشد.

اعضای کارگروه بسته آینده نگری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی:

  آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا   

  آقای مهندس علی میری      

  آقای مهندس علیرضا خمر   

 خانم مهندس فهیمه مقدم

  خانم  آزاده حیدری

 خانم دکتر پروانه اصفهانی

 خانم دکتر سودابه حامدی شهرکی

  • اعضای کارگروه بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم:

 آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا   

 آقای مهندس علی میری

 آقای مهندس علیرضا خمر

 آقای دکتر امیرخیزی

 خانم مهندس مریم قلع جهی

 خانم مهندس فهیمه مقدم

 آقای محمد سارانی

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۰