۰۸:۵۸ - چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹
رادیو دانشگاه   

انجمن های علمی دانشجویان

تعداد بازدید:۲۸۵

اسامی دانشجویان :

1-احمد نارینی   مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - مهر94

2-امیرمحمد زیبایی     علوم تغذیه- مهر93

3-حسین علی آذرپیرا   بهداشت حرفه ای - بهمن 94

4-فاطمه همت نشان    بهداشت محیط - بهمن93

5-فاطمه کامل بلقور    بهداشت عمومی پیوسته - مهر95

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸