۰۵:۲۸ - پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹
رادیو دانشگاه   

کمیته اخلاق

تعداد بازدید:۳۱۶

راهنمای پوشش حرفه ای مراکز خدمات اموزشی و درمانی

اعضای کمیته  کانون اخلاق حرفه ای دانشکده بهداشت:

آقای دکتر محمد رضا رضایی کهخا

آقای مهندس علی میری

آقای مسعود عارف نژاد

خانم دکتر فهیمه خوشابی

خانم آزاده حیدری

خانم  مریم قلع جهی

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸