طرح درس نیم سال دوم۹۷-۹۸

تعداد بازدید:۳۶۹

اصول اموزش و مشاوره تغذیه_دکتر خوشابی

اصول تنظیم برنامه های غذایی_دکتر خوشابی

روش تحقیق در علوم بهداشتی_دکتر خوشابی

سمینار تغذیه_دکتر خوشابی

تغذیه گروه ها و شرایط ویژه_دکتر خوشابی

امار حیاتی-خانم باقری

اصول تصفیه و بهسازی منابع آب_خانم رهدار

آلودگی هوا کارشناسی پیوسته _خانم رهدار

بهداشت مسکن و اماکن عمومی_خانم رهدار

تصفیه آب کارشناسی پیوسته_خانم رهدار

تصفیه اب کارشناسی ناپیوسته _خانم رهدار

مواد زائد جامد_خانم رهدار

فاضلاب صنعتی_خانم رهدار

قوانین ومقررات محیط زیست_خانم رهدار

مدیریت کیفیت اب_خانم رهدار

هیدرولوژی_خانم رهدار

روانشناسی صنعتی_خانم سامانی

سیستم های مدیریت یکپارچه_خانم سامانی

مهندسی عوامل انسانی 1_خانم سامانی

مهندسی عوامل انسانی 2_خانم سامانی

کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای  محیط پیوسته_خانم سامانی

امار حیاتی2_خانم حامدی شهرکی

بهداشت باروری_خانم حیدری

اصول و کلیات اپیدمیولوژی_خانم حیدری

اصول آموزش تغذیه_خانم حیدری

آموزش بهداشت ناپیوسته_خانم حیدری

تکنولوژی آموزشی  _خانم حیدری

جامعه-خانم حیدری

اموزش بهداشت و ارتباطات-خانم حیدری

خانواده واکسیناسیون-خانم حیدری

علوم آزمایشگاه- خانم حیدری

مادروکودک-خانم حیدری

مبارزه واکسیناسیون-خانم حیدری

نظام سلامت-خانم حیدری

انتقال توزیع-خانم مقدم

تصفیه فاضلاب - کارشناسی پیوسته-خانم مقدم

تصفیه فاضلاب - کارشناسی ناپیوسته-خانم مقدم

دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک-خانم مقدم

زبان تخصصی2-خانم مقدم

شبکه جمع آوری فاضلاب-خانم مقدم

فرایند پیوسته-خانم مقدم

طرح درس ارزیابی و مدیریت ریسک-خانم قلع جهی

طرح درس آشنایی با صنایع و فنون-خانم قلع جهی

طرح درس ایمنی در محیط کار 2-خانم قلع جهی

زبان تخصصی-خانم قلع جهی

بیماری های ناشی از سوء تغذیه-دکتر امیرخیزی

داروسازی-دکتر امیر خیزی

رژیم درمانی-2-دکتر امیرخیزی

طرح درس زبان تخصصی-دکتر امیرخیزی

 طرح درس کاراموزی PHC-دکتر امیرخیزی

فرم طرح درس پزشکی-دکتر امیر خیزی

کاربرد رایانه در علوم تغذیه-دکتر امیر خیزی

مدیریت برنامه های تغذیه ای-دکتر امیرخیزی

 

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۸