مراحل انجام طرح های تحقیقاتی دانشجویی

تعداد بازدید:۷۳۸
 1. مطرح کردن پروپوزال  در جلسه شورا
 2. ارسال کمیته اخلاق پزشکی (بعد از تصویب در جلسه شورا،جهت اخذ کد اخلاق به کمیته اخلاق پزشکی ارسال می گردد)

مستندات لازم در این مرحله :

 • پروپوزال طرح تحقیقاتی
 • فرم رضایت آگاهانه
 • فرم اظهارنامه اخلاق در پژوهش
 • فرم مشخصات مجری طرح
 • صورت جلسه شورا
 1. ارسال به کمیته تحقیقات ( پس از دریافت کد اخلاق به کمیته تحقیقات ارسال می گردد)
 2. مستندات لازم در این مرحله:
 • پروپوزال طرح تحقیقاتی
 • کد اخلاق
 • صورت جلسه شورا
 • فرم تبصره2 ( دونسخه 50%مرحله اول، 2 نسخه 50%  مرحله دوم)
 • فرم قرارداد ( 3نسخه )
آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۷