طرح درس نیم سال اول۹۸-۹۷

تعداد بازدید:۴۵۷

مهندس میری

اصول نگهداری مواد غذایی

بازرسی و کنترل بهداشتی مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی کاردانی

بهداشت مواد غذایی

شیمی و تجزیه مواد غذایی

خانم دکتر خوشابی

تغذیه و رژیم های غذایی در بیمارستان

تغذیه و رژیم های درمانی در بیمارستان

تغذیه در دوره های زندگی

تغذیه اساسی 2

تغذیه کاربردی

اکولوژی غذا و تغذیه

اصول تغذیه

ازمایشگاه ارزیابی وضع تغذیه

خانم قلع جهی

بهداشت پرتوها

ایمنی 3

ایمنی در محیط کار1

ایمنی مواد شیمیایی بهداشت محیط

بیماری های شغلی

زبان تخصصی

ایمنی در محیط کار2

خانم سامانی

اشنایی با پرتو ها

روانشناسی صنعتی

عوامل انسانی1

محیط زیست

مدیریت صنعتی

اقای خمر

تنش های حرارتی در محیط کار-تئوری

تنش های حرارتی در محیط کار-عملی

روشنایی در محیط کار-تئوری

روشنایی در محیط کار-عملی

صدا و ارتعاش تئوری

صدا و ارتعاش عملی

مبانی نمونه برداری از الاینده های هوا-تئوری

مبانی نمونه برداری از الاینده های هوا-عملی

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا

مبانی کنترل الودگی هوا

خانم دکتر اصفهانی

اصول برنامه ریزی در بهداشت و درمان

اصول و مبانی مدیریت

رفتار سازمانی

زبان تخصصی 1

کاراموزی1

خانم شمسایی

اصول طراحی و تجهیز و توسعه بیمارستان

اصول مدیریت خدمات بهداشتی

مدیریت و سازمان بیمارستان2

خانم حیدری

روش تحقیق در علوم بهداشتی

جامعه شناسی پزشکی و بهداشت

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت سالمندان

بهداشت باروری

اصول و کلیات خدمات بهداشتی1

اصول و کلیات خدمات بهداشتی2

خانم دکتر حامدی

امار حیاتی و شاخص های بهداشتی

امار حیاتی

امار حیاتی1

خانم باقری

کاربرد روش های اماری در بهداشت محیط

روش تحقیق در علوم بهداشتی

امار حیاتی

خانم مقدم

الودگی هوا

بهداشت محیط 3

زبان تخصصی

شبکه جمع اوری فاضلاب

فرایند پیوسته

فرایند ناپیوسته

مواد زائد_پیوسته

میکروبیولوژی محیط پیوسته

میکروبیولوژی محیط کاردانی

میکروبیولوژی محیط ناپیوسته

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷