بسته ی تحول و نوآوری در نظام آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۹۲

 

با توجه به تصمیمات متخذه مقرر شد دانشکده بهداشت مسئولیت دو بسته ی 1- آینده نگری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی 2- توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم را برعهده داشته باشد.

 

اعضای کارگروه بسته آینده نگری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی:

 • آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا   
 • آقای مهندس علی میری       
 • آقای مهندس علیرضا خمر   
 • خانم مهندس فهیمه مقدم
 • خانم  آزاده حیدری
 • خانم دکتر پروانه اصفهانی
 • خانم دکتر سودابه حامدی شهرکی

اعضای کارگروه بسته توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم:

 • آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا   
 • آقای مهندس علی میری
 • آقای مهندس علیرضا خمر
 • آقای دکتر امیرخیزی
 • خانم مهندس مریم قلع جهی
 • خانم مهندس فهیمه مقدم
 • آقای محمد سارانی
آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸