اهداف و رسالت

تعداد بازدید:۷۶۸

اولویت های پژوهشی رشته های دانشکده بهداشت

 

 

  اولویت های پژوهشی گروه بهداشت محیط:

  1- اندازه گیری و کنترل آلاینده های هوا،جنبه های زیست محیطی باتاکید بر ریز گردها

  2- بررسی کمی کیفی آب شرب با تاکید بر آلودگیهای شیمیایی                                                                                                     

  3- بررسی تاثیر گندزداهای محیطی در بیمارستانها و مراکز درمانی

  4- مدیریت پسماند و ارائه راهکارهای لازم

 5- مدیریت فاضلابها و پسابهای شهری و صنعتی و استفاده مجدد آنها

 6- بررسی اثرات سوء پرتوها با تاکید بر اصول حفاظتی و بهداشتی

 7- سنتز نانو کامپوزیت ها و نانو جاذب ها، بررسی کارآیی آنها در حذف آلاینده های محیطی

  8- مدیریت بحران در حوادث و بلایا طبیعی ( قبل – حین و بعد از یحران) با تاکید بر مسائل بهداشت محیطی

 

اولویت های پژوهشی گروه بهداشت :

  1- بررسی وضعیت موجود و اپیدمیولوژیک بیماری های واگیر(سل، هپاتیت، ایدز، تب کریمه کنگو، بیماری های اسهالی و التور) و خود مراقبتی درجهت پیشگیری و کنترل آن ها.

  2- بررسی وضعیت موجود و اپیدمیولوژیک بیماری های غیرواگیر(چاقی، فشارخون، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، تالاسمی، سوانح و حوادث، پوکی استخوان، سرطان ها و اعتیاد) و خود مراقبتی درجهت پیشگیری و کنترل آن ها.

  3- نیاز سنجی آموزشی و مداخلات آموزشی براساس مدل های تغییر رفتار جهت پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر

  4- مدل سازی های آماری در جهت پیشگویی و طبقه بندی عوامل خطر بیماری های واگیر و غیرواگیر

  5- بررسی وضعیت تغذیه گروه های مختلف در معرض خطر

  6- بررسی کیفیت زندگی و سلامتی در گروه های مختلف جامعه

  7- مطالعات نیاز سنجی و زمینه ای درخصوص رفتار و سبک زندگی مرتبط با سلامت در گروه های مختلف جمعیتی

  اولویت های پژوهشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی:

  محور 1 :مطالعات استراتژیهای بهبود شاخص های سلامت ؛پوشش خدمات ؛ دسترسی

  محور 2:مطالعات ارزیابی اصلاح ساختار سازمانی و بهبود روشهای اداری و تدوین استانداردهای عملکردی مورد نیاز در واحدهای سیستم بهداشت ودرمان

  محور3: مطالعات استراتژیهای بهبود شاخصهای کارایی،اثربخشی ، بهره وری و ارتقاء کیفیت در نظام سلامت

  محور 4 : مطالعات عملکرد نظام سلامت، مکانیزم های خرید خدمت و اقتصاد بهداشت در نظام سلامت

  محور 5 :مطالعات مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه در سازمانهای بهداشتی درمانی

  محور 6 : مطالعات تربیت نیروی انسانی و مدیریت منابع در نظام بهداشت و درمان

  محور 7 : مطالعات مکانیزم های استفاده از توانمندی های بخش خصوصی

  محور 8 :مطالعات جامعه نگر نسبت به سازمانهای بهداشتی درمانی با تمرکز بر رضایت مشتری

  محور 9 : مطالعات مربوط به تاثیر پزشک خانواده بر بهبود شاخص های سلامت وپوشش خدمات

  محور 10 : مطالعات کارایی و اثربخشی برنامه های آموزشی دانشگاه در طی سالهای گذشته

  محور 11: مطالعات شناسایی وضعیت ، علل و عوامل موثر بر فرآیند آموزش و یادگیری در بیماران نیازمند

  محور 12: مطالعات بررسی شرایط تحقق برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی در دانشگاه علوم پزشکی زابل

  محور 13: مطالعات رضایتمندی، انگیزه و تشویق کارکنان به فعالیت موثرتر با توجه به معیارهای ارزشیابی آنان

  محور 14 : مطالعات تاثیر روش های مختلف پرداخت هزینه های سلامت بر کیفیت خدمات ارائه شده

  محور 15 : مطالعات بررسی و نیازسنجی نیروی انسانی در بخش سلامت

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷