شورای پژوهشی

  • آقای دکتر رضایی کهخا

  • آقای مهندس میری

  • آقای مهندس خمر

  •  خانم دکتر خوشابی

  • اقای عارف نژاد

  • اقای دکتر عباس زاده

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۷۴