اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۴۶۸۶

 

 

اقای مسعود عارف نژاد

سمت : مدیرگروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnejad@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 


 

دکتر پروانه اصفهانی

سمت:عضو هیئت علمی

 مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: p.esfahani@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 


 

دکتر پیمان پرویز راد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: p.parvizrad@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

خانم مرضیه عارفی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:m.arefi@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی:

رزومه فارسی

 

 

خانم منیره شمسایی

سمت:عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی:مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:m.shamsai@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 


 

اقای سید پوریا هدایتی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 

خانم فاطمه محبتی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸