اعضاء هیئت علمی

 

 

اقای مسعود عارف نژاد

سمت : مدیرگروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnezhad67@yahoo.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 


 

دکتر پروانه اصفهانی

سمت:عضو هیئت علمی

 مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک:p.isfehani@gmail.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 


 

دکتر پیمان پرویز راد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: p.parvizrad@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

خانم مرضیه عارفی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:

 رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 

خانم منیره شمسایی

سمت:عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی:مربی

پست الکترونیک:manager12hcs@yahoo.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 


 

اقای سید پوریا هدایتی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 

خانم فاطمه محبتی

دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۹۸۸