اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۵۸۶۹

 

دکتر محمدرضا رضایی کهخا

سمت: ریاست دانشکده بهداشت و مدیرگروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه

مدرک تحصیلی: دکتری تخصص شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:rezaei@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 مهندس غلامرضا ابراهیم زاده

دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: gebrahimzadeh@ymail.com

 رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 مهندس فهیمه مقدم

سمت :عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:Nakhzari-f68@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 مهندس علیرضا خمر

سمت: عضو هیات علمی-مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشدمهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:alireza.khammar@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 مهندس سمیه رهدار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک : rahdar95@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 مهندس سمیه سامانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:s_samani@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی 

 

مهندس مریم قلع جهی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: m-ghaljahi@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس حسین شجاعی فرح آبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی:مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:h.shojaee@zbmu.ac.ir 

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

 

 

 

 

دکتر معصومه گلشن

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

رزومه فارسی

 
آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۹