مدیر گروه

 

دکتر محمدرضا رضائی کهخا

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار:زابل خیابان رجائی،مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی،دانشکده بهداشت

تلفن:32232177

دورنگار:32232177

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

پست الکترونیک: M.r.rezaei.k@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آذر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۵۲