مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۵۹۴

 

دکتر محمدرضا رضائی کهخا

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

آدرس محل کار:زابل خیابان رجائی،مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی،دانشکده بهداشت

تلفن:32232177

دورنگار:32232177

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

پست الکترونیک: rezaei@zbmu.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۸