معرفی اساتید مشاور

تعداد بازدید:۲۱۴۱

گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای:

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی96-95 خانم احمدی

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم 94-93 مهندس علیرضا خمر

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم 95-94مهندس سامانی

کارشناسی پیوسته  مهندسی بهداشت حرفه ای،ورودی نیمسال دوم96-95 مهندس قلع جهی

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 94-93 خانم فهیمه مقدم

کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 94-93 خانم فهیمه مقدم

کارشناسی پیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 95-94خانم سمیه رهدار

کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط،ورودی نیمسال دوم 95-94 خانم مرضیه آبسواران

 

گروه تغذیه:

 

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال دوم 92-91 خانم دکتر خوشابی

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال اول93-92 خانم دکتر خوشابی

کارشناسی  تغذیه،ورودی نیمسال اول96-95 خانم دکترخوشابی

کارشناسی پیوسته تغذیه،ورودی نیمسال اول 94-93 آقای مهندس علی میری

کارشناسی پیوسته تغذیه،ورودی نیمسال اول 95-94 آقای مهندس علی میری

 

 

گروه بهداشت عمومی:

 

کارشناسی بهداشت عمومی دوره شبانه نیمسال دوم 94-93خانم سمیه باقری

کارشناسی بهداشت عمومی نیمسال دوم94-93 آقای سارانی

دانشجویان جدیدالورود رشته ی بهداشت عمومی(روزانه-شبانه)آقای دکتر عباس زاده

 

گروه مدیریت خدمات بهداشتی:

 

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال اول93-92 خانم شمسایی

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال اول 94-93 آقای مهدی حقیقی

کارشناسی پیوسته مدیریت  خدمات بهداشتی ،ورودی نیمسال دوم 95-94 آقای دکتر پیمان راد

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸