معرفی

تعداد بازدید:۲۸۰۱

مهندس علیرضا خمر

سمت: معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: alireza.khammar@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۸