معرفی

مهندس علی میری

معاون اموزشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه تغذیه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Ali.miri@gmail.com

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۵۷