معرفی

تعداد بازدید:۱۴۳۳

مهندس علی میری

معاون اموزشی دانشکده بهداشت

عضو هیات علمی گروه تغذیه

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:Ali.miri@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸