شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۹۴۲

 شرح وظایف ریاست دانشکده :

 

  •  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی.
  •  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده .
  •  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده .
  •  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده .
  •  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده .
  •  نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده .
  •  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به معاونت آموزشی دانشگاه.
  •  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان .
آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷