معرفی

ریاست دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد رضا رضایی کهخا

مرتبه علمی:استادیار

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی تجزیه

پست الکترونیکM.r.rezaei.k@gmail.com

آدرس محل کار: زابل خیابان رجائی، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

 

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۰۱۴