معرفی

تعداد بازدید:۳۴۵۶

ریاست دانشکده بهداشت

 

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد رضا رضایی کهخا

مرتبه علمی:استادیار

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی شیمی تجزیه

پست الکترونیک : rezaei@zbmu.ac.ir

آدرس محل کار: زابل خیابان رجائی، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

 

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۸