شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۶۹۵

 

 • اداره کلیه ی امور آموزشی دانشکده.

 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی با هماهنگی مسئولین مربوطه.

 • نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشکده.

 • نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته.

 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده.

 • برنامه ریزی آموزشی با همکاری واحدهای ذیربط.

 • نظارت بر حسن اجرایی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به رئیس دانشکده.

 • نظارت بر عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی و مدیران گروه و انعکاس آن به رئیس دانشکده.

 • نظارت بر اجرای دوره های کوتاه مدت آموزشی.

 • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی با هماهنگی مسئولین ذیربط.

 • ارزشیابی نهادی فعالیت های پژوهشی سالانه دانشکده.

 • همکاری در ارائه خدمات علمی و فرهنگی و اجتماعی و برگزاری کنفرانسها و سمینارهای علمی دانشکده

 • نظارت بر کلیه ی امور پژوهشی دانشکده و کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی.

 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصتهای مطالعاتی.

 • تنظیم دستور جلسات شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن .....

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸